PREMIO "TARGA HAPPY DAYS ITALIA" AI PROTAGONISTIPremio Targa Happy Days Italia a Donny Most
 
Premio Targa Happy Days Italia a Henry Winkler